يکشنبه 22 فروردين 1400
Info-omran.tabriz.ir
آدرس سازمان عمران تبریز -آخر خیابان صائب با کد پستی 51739-64179 وصندوق پستی 3141 شماره فاکس سازمان 34769048
تاریخ : جمعه 22 آبان 1394
کد 120

مجتمع تولیدی وآزمایشگاه فنی و مکانیک خاک سازمان عمران