جمعه 21 مرداد 1401
Info-omran.tabriz.ir
آدرس سازمان عمران تبریز -آخر خیابان صائب با کد پستی 51739-64179 وصندوق پستی 3141 شماره فاکس سازمان 34785929
تاریخ : سه شنبه 14 دي 1400
کد 1075

سازمان عمران تبریز

آگهی

آگهی مزایده عمومی سازمان عمران تبریز - املاک
آگهی مزایده عمومی
سازمان عمران تبریز در نظر دارد به استناد بند یک صورتجلسه شماره 83 مورخه 1398/03/29شورای محترم سازمان، تعدادی از املاک خود را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده 2000094886000004 و با شرایط و بشرح مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
موضوع مزایده: املاک
 1. عرصه قطعه زمین کارگاهی بشماره های 26 از اراضی کبریت سازی ممتاز واقع در سه راهی اهر (50% نقدی و 50%  مابقی اقساط 3 ماهه)
 2. مغازه های شماره 5 و 34 و 41 و 43  از بازارچه سنتی ستارخان واقع در شهرک مبل و خودرو مایان (50% نقدی و 50%  مابقی اقساط 2 ماهه ) - تهاتر با پیمانکاران سازمان (50% نقدی و 50 % مابقی تهاتر با طلب ثبت شده)
 3. عرصه قطعات زمین مسکونی به شماره 579 (قطعه شمالی) و شماره 585 (قطعه جنوبی)واقع در شهرک مصلی مرزداران (بصورت تمام نقدی)
 4. عرصه قطعه زمین  تجاری به شماره 31 بدنه سازی نظام پزشکی به آدرس 35 متری شهیدان ذاکر، نرسیده به تقاطع پل روگذر شهیدان صبور(50% نقدی و 50%  مابقی اقساط 6 ماهه) -تهاتر با پیمانکاران سازمان ( 50% نقدی و 50 % مابقی تهاتر با طلب ثبت شده)
 5. عرصه قطعه زمین ورزشی واقع در خیابان استاد معین-کوچه نظامی (بصورت 50%  نقدی و50 %  مابقی اقساط 6 ماهه ) -  تهاتر با پیمانکاران سازمان ( 50% نقدی و 50 % مابقی تهاتر با طلب ثبت شده)
 6. سرقفلی مغازه  زیرزمین به شماره 63 پاساژ مروارید واقع در شهرک مبل و خودرو مایان(50%  نقدی و 50%  مابقی اقساط 3 ماهه )-  تهاتر با پیمانکاران سازمان (50% نقدی و 50 % مابقی تهاتر با طلب ثبت شده)
 7. سرقفلی مغازه تجاری شماره 5 بانضمام بالکن درطبقه همکف پاساژ پلاسما واقع در خیابان امام (60% نقدی و 40 % مابقی اقساط 4 ماهه) - تهاتر با پیمانکاران سازمان ( 50% نقدی و 50 % مابقی تهاتر با طلب ثبت شده)
 8. عرصه قطعه زمین مسکونی به شماره 8 از قطعات تفکیکی سهم شهرداری واقع در خیابان سهندیه-میدان الهیه بانضمام عوارض مترتب به مجوز تهیه نقشه (60% نقدی و 40 % مابقی اقساط 4 ماهه) - تهاتر با پیمانکاران سازمان (50% نقدی و 50 % مابقی تهاتر با طلب ثبت شده)
 9. عرصه قطعه زمین مسکونی به همراه پیش پروانه ساختمانی واقع در خیابان ایده لو، جنب کوچه شهید مهبود (50%  نقدی و50%  مابقی اقساط 6 ماهه) -  تهاتر با پیمانکاران سازمان ( 50% نقدی و 50 % مابقی تهاتر با طلب ثبت شده)
 10. عرصه قطعات زمین تجاری(جای مغازه) به شماره های 124 و 126 و 127 و 128 و 129 و 130 و 131 واقع در شهرک مبل و خودرو مایان (50%  نقدی و50%  مابقی اقساط 3 ماهه) - تهاتر با پیمانکاران سازمان (50% نقدی و 50 % مابقی تهاتر با طلب ثبت شده)
 11. سرقفلی مغازه های تجاری بشماره 129 در طبقه همکف و 239 و 258 در طبقه اول پاساژ عتیق واقع در خیابان امام (50%  نقدی و50%  و مابقی اقساط 3 ماهه )- تهاتر با پیمانکاران سازمان (50% نقدی و 50 % مابقی تهاتر با طلب ثبت شده)
تاریخ انتشار: 1400/10/14 ساعت 12:00 مهلت دریافت اسناد مزایده : از تاریخ  1400/10/14 تا 1400/11/02 ساعت 13:00
تاریخ بازدید: از تاریخ 1400/10/15 تا 1400/11/02 مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1400/10/14 ساعت 12:00 تا تاریخ 1400/11/02 ساعت 13:30
تاریخ بازگشایی: 1400/11/02ساعت 14:30 تاریخ اعلام برنده: 1400/11/03 ساعت 08:00
سایر شرایط :
 1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت در مزایده(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2. کلیه اطلاعات شامل قیمت پایه ی کارشناسی برای هرکدام از موارد مزایده مشخصات کامل آنها، شرایط و نحوه فروش در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
 3. علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 1456
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر" موجود است.
 1. شرکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مزایده آزاد است.
 2. متقاضیان می توانند جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 34769583-041 واحد امور قراردادهای سازمان واقع در تبریز – آخر خیابان صائب – سازمان عمران تبریز تماس حاصل نمایند. (ر 1/10/1400)
سازمان عمران تبریز
چاپ آگهی نوبت اول:  1400/10/14
چاپ آگهی نوبت دوم:  1400/10/21