جمعه 21 مرداد 1401
Info-omran.tabriz.ir
آدرس سازمان عمران تبریز -آخر خیابان صائب با کد پستی 51739-64179 وصندوق پستی 3141 شماره فاکس سازمان 34785929
تاریخ : چهارشنبه 22 دي 1400
کد 1077

سازمان عمران تبریز

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی سازمان عمران تبریز در خصوص تقاطع غیر همسطح کرکج
سازمان عمران تبریز در نظردارد به استناد بند یک مجوز شماره 83 مورخه 29/3/98 شورای محترم سازمان، مناقصه عمومی به شماره فراخوان 2000094886000032 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
الف) عنوان مناقصه : عملیات اجرایی احداث تقاطع غیر همسطح (دور برگردان)کرکج
ب)شرایط اختصاصی مناقصه گران : شرکت های دارای صلاحیت حداقل پایه 3 در رشته راه، باند و فرودگاه و زیرسازی راه آهن می توانند در مناقصه شرکت کنند.
ج) برآورد اولیه : 361/300/000/000 ریال(سیصد و شصت و یک میلیارد و سیصد میلیون ریال)
د) مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت درمناقصه (تضمین فرآیند ارجاع کار) -11/126/000/000 ریال (یازده میلیاردو یکصدو بیست و شش میلیون ریال) مطابق بخشنامه شماره 123402/ت50659 هه مورخه 94/09/22 بنام سازمان عمران تبریز یا در صورت واریز نقدی بحساب شماره 700821340505 بانک شهرشعبه آزادی تبریز بنام سازمان عمران تبریز
تاریخ انتشار: 23/10/ 1400 ساعت 12:00 مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/10/23 تا 1400/11/03 ساعت 13:30
مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1400/10/23 ساعت 13:00  تا تاریخ 1400/11/13 ساعت 13:30
تاریخ بازگشایی: 1400/11/13 ساعت 14:30 تاریخ اعلام برنده: 1400/11/14 ساعت 08:00
سایرشرایط :
  1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه پرداخت تضمین شرکت در مناقصه(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. علاقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره 1456 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفایل مناقصه گر" موجود است.
  3. متقاضیان می توانند جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 34769583-041 واحد امور قراردادهای سازمان واقع در تبریز – آخر خیابان صائب – سازمان عمران تبریز تماس حاصل نمایند.
  4. پیمانکارانی که دارای بیش از دو قرارداد جاری برای پروژه های عمرانی سازمان عمران تبریز و نیز شهرداری کلانشهر تبریز  و مناطق دهگانه شهرداری تبریز داشته باشند نمی توانند در مناقصه شرکت نمایند.
  5. ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه و آئین نامه اجرایی آن جزو شرایط مناقصه می باشد .
  6. سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج است (ر 1400/10/15)
 
چاپ آگهی نوبت اول : 1400/10/23
چاپ آگهی نوبت دوم : 1400/10/30