جمعه 21 مرداد 1401
Info-omran.tabriz.ir
آدرس سازمان عمران تبریز -آخر خیابان صائب با کد پستی 51739-64179 وصندوق پستی 3141 شماره فاکس سازمان 34785929
تاریخ : شنبه 2 بهمن 1400
کد 1080

سازمان عمران تبریز

آگهی

آگهی مناقصه عمومی سازمان
مان عمران تبریز در نظردارد به استناد بند یک مجوز شماره 83 مورخه 98/03/29 شورای محترم سازمان، پروژه ی زیر را طبق برآورد اولیه و مشخصات فنی از طریق مناقصه عمومی با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
الف) از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای ماشین آلات و تجربه کاری دعوت بعمل می آید.
ب) عنوان مناقصه شماره مناقصه مبلغ برآورد اولیه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
تهیه، بارگیری و باراندازی مصالح سنگی از معادن محدوده شبستر به کارخانه آسفالت 160تنی سازمان 2000094886000033 -/000/000/250/30 ریال -000/500/512/1 ریال
ج) مبلغ تضمین شرکت درمناقصه(تضمین فرآیند ارجاع کار) بصورت مبالغ مذکور مطابق بخشنامه شماره 123402/ت50659 هه مورخه 94/09/22 بنام سازمان عمران تبریز یا در صورت واریز نقدی بحساب شماره 700821340505 بانک شهرشعبه آزادی تبریز بنام سازمان عمران تبریز
تاریخ انتشار:روز شنبه 02/11/ 1400 ساعت 12:00 مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 02/11/1400 تا 12/11/1400 ساعت 19:00
مهلت ارسال پیشنهاد: از تاریخ 1400/11/02 ساعت 13:00  تا تاریخ 1400/11/23 ساعت 13:30
تاریخ بازگشایی:روز شنبه 1400/11/23 ساعت 14:30 تاریخ اعلام برنده:روز یکشنبه 1400/11/24 ساعت 08:00
سایر شرایط :
  1. برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه پرداخت تضمین شرکت در مناقصه(ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
  2. علاقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره 1456 مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تماس حاصل نمایند. اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفایل مناقصه گر" موجود است.
  3. متقاضیان می توانند جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 34769583-041 واحد امور قراردادهای سازمان واقع در تبریز – آخر خیابان صائب – سازمان عمران تبریز تماس حاصل نمایند.(ن 22/11/1400)
چاپ آگهی نوبت اول : 1400/11/2
چاپ آگهی نوبت دوم :1400/11/9