واحد سازمانی
مهندس بابک شریفی
نام کارمند :مهندس بابک نام خانوادگی:شریفی
سمت سازمانی :مدیر عامل شماره تماس :

 مهندس  بابک شریفی
 مدیرعامل سازمان عمران تبریز