واحد سازمانی
 رحیم رنجبر
نام کارمند : رحیم نام خانوادگی:رنجبر
سمت سازمانی :معاونت طراحی فنی و مهندسی شماره تماس :