واحد سازمانی
مهدی  فکوری
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:فکوری
سمت سازمانی :کارشناس تاسیسات مکانیکی شماره تماس :