واحد سازمانی
 مرتضی خلیل زاده
نام کارمند : مرتضی نام خانوادگی:خلیل زاده
سمت سازمانی :ناظرپروژه معاونت تولید و بهره برداری شماره تماس :