واحد سازمانی
امیر دینی
نام کارمند :امیر نام خانوادگی:دینی
سمت سازمانی :ناظرپروژه معاونت تولید و بهره برداری شماره تماس :