واحد سازمانی
یلدا پاکدل
نام کارمند :یلدا نام خانوادگی:پاکدل
سمت سازمانی :مشاور کنترل پروژه شماره تماس :