واحد سازمانی
حامد  مقصودی
نام کارمند :حامد نام خانوادگی:مقصودی
سمت سازمانی :مشاورحقوقی شماره تماس :