واحد سازمانی
مهدی  رسولی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:رسولی
سمت سازمانی :ناظرپروژه معاونت تولید و بهره برداری شماره تماس :