واحد سازمانی
سعید مبصر
نام کارمند :سعید نام خانوادگی:مبصر
سمت سازمانی :مدیر امور اداری شماره تماس :