واحد سازمانی
 قدرت  عهدی افشرد
نام کارمند : قدرت نام خانوادگی:عهدی افشرد
سمت سازمانی :مدیر املاک و فروش شماره تماس :