واحد سازمانی
 خلیل عظیمی
نام کارمند : خلیل نام خانوادگی:عظیمی
سمت سازمانی :ناظر پروژه شماره تماس :