واحد سازمانی
اسماعیل  هاشمی
نام کارمند :اسماعیل نام خانوادگی: هاشمی
سمت سازمانی :کارشناس حراست , جانشین پایگاه شماره تماس :