واحد سازمانی
سید علی شیخ الاسلامی
نام کارمند :سید علی نام خانوادگی:شیخ الاسلامی
سمت سازمانی :پیگیری امور دفتر مدیریت شماره تماس :