واحد سازمانی
فرامرز  باقری
نام کارمند :فرامرز نام خانوادگی:باقری
سمت سازمانی :کارشناس امور قراردادها شماره تماس :