واحد سازمانی
علی  سفید پور
نام کارمند :علی نام خانوادگی:سفید پور
سمت سازمانی :مدیر پروژه شماره تماس :