واحد سازمانی
 محمدعلی برهانی دیزج
نام کارمند : محمدعلی نام خانوادگی:برهانی دیزج
سمت سازمانی :ناظر پروژه شماره تماس :
- طراح میدان منظریه
- طراح ومدیر پروژه مسکونی مدرس ، زیرگذر جنوبی فرودگاه ، بازار روز جنب فروشگاه رفاه ، ومجموعه ورزشی باشگاه شهرداری
- همکاری وطراحی پروژه ترمینال شمال غرب مینی بوس رانی تبریز
-مدیر پروژه مجتمع تجاری خدماتی شریعتی، بازار قطران ، بازار چرم سبلان ، پارکینگ کشوری و ...
-عضو کمیته نظارت عالیه پروژه های سازمان عمران
- رئیس اداره نظارت فنی موسه امانی سازمان عمران
- نظارت معماری پروژه های : پارکینگ طبقاتی تربیت ، بازار مولانا ، پارکینگ طبقاتی سهند بازار شمس تبریز ، بازار عمران 2 وبازار روز لاله ، حسینیه گلزار شهدای وادی رحمت ،
-عضو هیئت ارزیابی ویژه  سازمان عمران شهرداری تبریز
-مسئول دفتر فنی سازمان عمران تبریز
-  مسئول مشارکتهای سازمان و دبیر کمیته مشارکتها و امور سرمایه گذاری سازمان
-ناظر عالیه پروژه های سازمان
- عضو کمیته فنی سازمان
- سرپرست بهسازی ونوسازی واحیای بافتهای فرسوده شهر تبریز