واحد سازمانی
حسین  نومی گلزار
نام کارمند :حسین نام خانوادگی:نومی گلزار
سمت سازمانی :فرمانده پایگاه مقاومت شهید جاوید شماره تماس :04114400396
تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :