واحد سازمانی
 حبیب جنگی
نام کارمند : حبیب نام خانوادگی:جنگی
سمت سازمانی :معاونت توليد و بهره برداري شماره تماس :