واحد سازمانی
صمد  رضائی زکی
نام کارمند :صمد نام خانوادگی:رضائی زکی
سمت سازمانی :رئیس حسابداری شماره تماس :