واحد سازمانی
عسگر قاسمی
نام کارمند :عسگر نام خانوادگی:قاسمی
سمت سازمانی : دفتر حراست شماره تماس :