واحد سازمانی
 بهرام اژدر زاده اسکوئی
نام کارمند : بهرام نام خانوادگی:اژدر زاده اسکوئی
سمت سازمانی :مدیر پروژه شماره تماس :