واحد سازمانی
سهراب زیرک کار
نام کارمند :سهراب نام خانوادگی:زیرک کار
سمت سازمانی :مسئول دفتر فنی شماره تماس :