واحد سازمانی
رضا کیانی اسکوئی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:کیانی اسکوئی
سمت سازمانی :کارشناس دفتر فنی شماره تماس :

فوق لیسانس عمران - دانشگاه آزاد مراغه
سوابق: سرپرست کارگاه مشکین سماء در پروژه مهرانه رود 3سال
ناظر پروژه ترمینال بزرگ تبریز