واحد سازمانی
احد شیری آذر
نام کارمند :احد نام خانوادگی:شیری آذر
سمت سازمانی :سرپرست سرمایه گذاری و مشارکت شماره تماس :