واحد سازمانی
 سید علی شیخ الاسلامی
نام کارمند : سید علی نام خانوادگی:شیخ الاسلامی
سمت سازمانی :معاونت فرهنگی پایگاه شماره تماس :